Adatbiztonság

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Adatvédelmi nyilatkozata

Hatályos: 2018. május 25.

 

Bevezető

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: Aegon/Társaság) holland tulajdonban lévő gazdasági társaság, amely a magyar biztosítási piac egyik résztvevője. Biztosítótársaságként a fő tevékenysége alapján adatkezelőnek minősül. Adatkezelési tevékenységét adatfeldolgozóként számos közreműködő segíti.

Az Aegon elkötelezett abban, hogy tiszteletben tartsa, védje a természetes személyek alapvető jogait, különösen a személyes adataik védelméhez való jogukat.

Néhány adat az Aegonról

Székhely: 1091 Bp. Üllői út 1.

Cégjegyzékszám: 01-10-041365

Képviselet: a társaságot az Igazgatóság képviseli, amely jogát az ügyek meghatározott csoportja tekintetében megosztja a munkavállalóival. Az Igazgatóság tagjairól a cégnyilvántartásban talál adatokat.

Hivatalos weboldalwww.aegon.hu

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Nagy László

Mi a célja a jelen tájékoztatónak?

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi rendelete (GDPR néven is találkozhat vele) különféle jogokat biztosít a hatálya alá tartozó adattulajdonos (érintett, pl. ügyfél) számára. Adatvédelmi nyilatkozatunk segítségével megismerheti, hogy adattulajdonosként milyen jogai vannak, és azokat hogyan gyakorolhatja.

Az alábbi kérdésekre adunk válaszokat jelen tájékoztatónkban:

 • miért, mihez kérjük az adatait;
 • melyik adatát mire, milyen céllal használjuk;
 • meddig kívánjuk az adatait kezelni;
 • milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel összefüggésben.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

Az igényfelmérés, díjkalkuláció elkészítése, biztosítási ajánlatok felvétele, szerződések megkötése és a biztosítás fennállása során  egyaránt kezelünk személyes és különleges adatokat (pl. egészségügyi adat, szakszervezeti tagságra utaló adat, biometrikus /pl. arckép, hang/ adatok) .

Az adatok egy részét közvetlenül az adat tulajdonosától (érintett), vagy a biztosításközvetítő partnertől (pl. alkusz) szerezzük be. Az adatok beszerzése történhet adatbázisokat jogszerűen gyűjtő, azokat jogszerűen értékesítő adatkezelőktől is.

Mire használjuk a kezelt adatokat?

A tárolt adatokat a biztosítási szerződések megkötéséhez, a szolgáltatások teljesítéséhez, üzletszerzési célok megvalósításához, az érintettek tájékoztatásához, valamint jogszabály által előírt kötelezettségek teljesítéséhez használjuk.

Mi az adatkezelésünk jogalapja?

Adatkezelési tevékenységünket az alábbi jogszabályok alapján, azokat maximálisan betartva végezzük:

 • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR);
 • a magyar Információs Önrendelkezési Jogról és Információ Szabadságról szóló (Info.) törvény;
 • a Biztosítási tevékenységről (Bit) szóló törvény;
 • a Gazdasági Reklámról szóló törvény;
 • a Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló törvény.

Adatkezelésünk során jellemzően a GDPR által megjelölt adatkezelési jogalapok közül az érintett hozzájárulását, a szerződés teljesítését, jogszabályi kötelezettség teljesítését és egyes esetekben jogos érdekeink érvényesítését alkalmazzuk.

Az adatkezelési célok és az egyes jogalapok összefüggéseiről a szerződések megkötésekor, illetve marketing vagy más célú adatkezelés megkezdése előtt külön tájékoztatást adunk. Ha olyan adatokat küld számunkra, amelyek kezeléséhez a nyilvántartásunk szerint nem rendelkezünk jogalappal, a megküldött adatokat töröljük.

Alkalmazzuk-e az automatizált döntéshozatalt, az ún. profilalkotást?

A biztosítási szerződések megkötése, illetve marketing célú megkeresések során bizonyos esetekben alkalmazunk olyan módszereket, amelyekkel az érintett által megadott információkat számítástechnikai eszközökkel értékeljük. Az értékelés során kialakítjuk az érintett profilját, és ez alapján teszünk javaslatot arra a termékre, ami a legjobban kielégíti az érintett igényeit. Természetesen a javasolt termékről részletes tájékoztatást adunk, és az érintett dönthet úgy, hogy nem kéri az adott szerződést, illetve megjelölhet olyan szempontokat, amik megítélése szerint lényegesek lehetnek a termék kiválasztása során.

Kivel osztjuk meg a személyes adatokat?

Az Ön személyes adatait jogszerűen átadjuk:

 • a biztosítási szerződéskötés folyamatában azon partnereinknek, akik segítenek adatot gyűjteni a biztosító kockázatának felméréséhez;
 • biztosítás-közvetítési céllal azon közvetítőinknek, akikkel jogviszonyban állunk, és akiket a Magyar Nemzeti Bank nyilvános közvetítői regiszterében nyilvántartásba vett;
 • a biztosítási szolgáltatások teljesítése érdekében azon partnereinknek, akik segítenek felmérni a károkat, valamint javítói és egyéb, a biztosítási szerződésben vállalt szolgáltatásaink teljesítésében működnek közre;
 • olyan külső call centereknek (telefonos tevékenységet végző cégeknek), amelyek vagy az ügyféligények felkeltésében, felmérésében, vagy a szerződések megkötésében segítenek;
 • információtechnológiai szolgáltatást nyújtó partnereinknek, akik többek között a biztosító nyilvántartási kötelezettségeinek biztonságos teljesítésében működnek közre.

A fenti partnereink adatfeldolgozók. Az adatok felhasználásról nem hoznak döntéseket, csupán utasításaink alapján teljesítenek megbízásokat bizonyos technikai feladatok kivitelezésében.
Adatfeldolgozást végző partnereink listáját itt érheti el.

Az adatátadások jogalapja többségében a Bit. felhatalmazó rendelkezése, amely szerint

 1. § (1) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn
  o)  a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel, továbbá a könyvvizsgálói feladatok ellátásához szükséges adatok tekintetében a könyvvizsgálóval,

Továbbítjuk-e az adatokat külföldre?

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő informatikai működését az adatkezelő tulajdonosa biztosítja, amelynek keretében az adatai átfutnak olyan számítógépeken is, amik az Aegon nemzetközi cégcsoport Európai Unión belüli országaiban helyezkednek el. Ezekben az országokban az Ön adatait nem kezelik, csupán az adatok technikai továbbítását végzik.

Az adatkezelő tulajdonos adatai: AEGON N.V. (székhelye: Aegonplein 50, 2591 TV, The Hague, Hollandia Cégjegyzékszám: 27076669), tulajdonában lévő  EDC Company (Cégjegyzékszám: SC367146 Székhely: Aegon Lochside Crescent, Edinburgh Park, Edinburgh EH12 9SE, Egyesült Királyság)

Meddig tároljuk a személyes adatokat?

 • A biztosítási szerződéssel összefüggésben – ha nem jön létre a szerződés -, az igényfelméréstől, vagy az ajánlat megtételétől számítva addig kezeljük az adatokat, ameddig az előzőekkel összefüggésben igény érvényesíthető (5 év);
 • ha létrejön a szerződés, az őrzési idő addig tart, amíg fennáll a szerződés, illetve a szerződés megszűnését követően addig, ameddig az előzőekkel összefüggésben büntetőjogi igény érvényesíthető (terméktől függően 10 vagy 20 év);
 • marketing célú üzenetek fogadása, illetve ügyfélprofil készítése érdekében kezelt adatait visszavonó nyilatkozatáig, de legkésőbb a hozzájáruló nyilatkozat megtételétől számítva 5 évig kezeljük;
 • a biztosítóval szerződésben nem álló károsult adatait a káreseménnyel összefüggésben érvényesíthető büntetőjogi igény elévüléséig kezeljük (személyi sérüléses esetekben 20 év, személyi sérülés nélküli esetekben 10 év);
 • ha az őrzési időről jogszabály kötelező rendelkezést tartalmaz (pl. panaszügyek), úgy a jogszabályban előírt idő leteltéig kezeljük az adatokat.

Milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel összefüggésben?

Ön bármikor, korlátozás nélkül kérheti, hogy tájékoztassuk az Önre vonatkozó személyes adatokról. Kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A korlátozáshoz és a tiltakozáshoz való jog kapcsán felhívjuk a figyelmét, hogy ha biztosítási szolgáltatásra irányuló szerződést köt az adatkezelővel, ezen jogai leszűkülnek, hiszen a biztosítási szerződés keretében olyan adatokat kell kezelnünk, amelyet jogszabály rendel el, illetve a jogviszony fenntartása érdekében kezelnünk kell.

A hozzájárulását visszavonó nyilatkozatát, vagy az adatkezelésünk elleni tiltakozását bármely módon megteheti, de ahhoz, hogy az ügyintézést meggyorsítsuk, kérjük itt jelentse be:

Adattulajdonos jogérvényesítési kérelem

 

Tájékoztatjuk, hogy Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog, amelynek keretében kérheti, hogy az általunk kezelt adatait egy Ön által megjelölt adatkezelőhöz/adatfeldolgozóhoz továbbítsuk, feltéve, hogy ennek technikai és adatbiztonsági feltételei rendelkezésre állnak.

Az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozóan a hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás nélkül visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az automatizált döntés körben, ha véleménye van, vagy kifogást kíván benyújtani, vagy ha az automatizált döntési folyamatba emberi beavatkozást kér, azt a Biztosító fenti elérhetőségén bármikor megteheti.

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Adatkezelésünk ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz fordulhat.

A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatait nem köteles megadni egyik adatkezelési célhoz sem, de ha a biztosítási szerződés megkötéséhez nem adja meg a kért adatokat, úgy nem tudunk szerződést kötni Önnel.

Hogyan tehet panaszt?

https://www.aegon.hu/elerhetosegek/panaszkezelesi-szabalyzat.html

 1. A panasz bejelentésének módjai

1. Szóbeli panasz

 1. a) személyesen:
  – valamennyi, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben (ügyfélszolgálati Irodák, ügyfélkapcsolati pontok), azok nyitvatartási idejében. Az irodák címe, és nyitvatartási ideje a https://www.aegon.hu/elerhetosegek/kiemelt-ugyfelszolgalati-irodak.html weboldalon található.
  b) telefonon:
  – 06-1-477-4800 hétfőn 8-20 óráig, keddtől-péntekig 8-18 óráig.

2.     Írásbeli panasz

3.     Meghatalmazott útján:

Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján is, azonban tájékoztatjuk, hogy a biztosítási szerződését érintő adatok biztosítási titoknak minősülnek, ezért a meghatalmazott kizárólag akkor láthat el képviseletet, ha a meghatalmazás olyan közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba van foglalva, amely tartalmazza a biztosítási szerződés számát és a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad:

https://www.aegon.hu/media/dokumentumok/meghatalmazas_eseti.pdfmazas.pdf

Mit tehet Ön az adatok védelme érdekében?

Ha olyan eseményt észlel, ami megítélése szerint sértheti az Ön, vagy mások személyes adataihoz fűződő jogait, kérjük, jelezze itt:

Adatvédelmi incidens bejelentő

Kérjük, hogy a bejelentés során adjon meg minden rendelkezésre álló információt, hogy mielőbb intézkedhessünk!

Használ-e a weboldalunk cookie-kat?

Igen, a weboldalakon mi is használunk cookie-kat (sütik). Mit kell tudni ezekről?

Csak akkor használjuk a sütiket, ha ahhoz Ön kifejezetten hozzájárul.

HTTP-süti (angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld az Ön webböngészőjének, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés (kattintás) alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Ha a böngésző visszaküld egy sütit, a webszervernek lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, „bevásárlókosár” nyilvántartására vagy látogatók nyomon követésére használják.

Kérjük, az oldalaink meglátogatásakor az “Elfogadom” gomb megnyomásával fogadja el a cookie (“süti”) használatot.

cookie-süti 

IRÁNYELV COOKIE-k KEZELÉSÉRE

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. cookie-kat szeretne küldeni a számítógépére, hogy a felhasználói élményt megnövelje.

Az uniós előírások értelmében tájékoztatjuk arról, hogyan használjuk a cookie- kat.

Ezt a tájékoztatót az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzék száma: 01-10-041365) hozta létre azzal a céllal, hogy összefoglalja a cookie- k használatával kapcsolatos legfontosabb információkat.

Számunkra fontos, hogy megóvjuk a személyes adatait, és nyíltan beszéljünk azok felhasználási módjáról. Az információk tájékoztató jellegűek, és segítenek abban, hogy a webhelyeinken eltöltött idő élvezetes legyen.

Tehát: mi az a cookie?

Kisméretű, adatokat tartalmazó szövegfájl, ami egy webhely felkeresésekor tárolódik a gépen. A célja, hogy a webhelyek megjegyezzék, mivel foglalkozott az ott töltött idő alatt. Így tárolja például azt az adatot, hogy bizonyos linkekre vagy oldalakra rákattintott-e, belépett-e a felhasználónevével vagy olvasott-e bizonyos oldalakat a webhelyen hónapokkal vagy akár évekkel korábban.

Többféle cookie típus létezik, és nélkülük a webhelyek nem az Ön által megszokott módon működnek. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. webhelyei is cookie-k segítségével biztosítják a legjobb felhasználói élményt, és csakis a legszükségesebb és leghasznosabb cookie-kat alkalmazzák.

Az új szabályozásoknak megfelelően felsoroltuk a webhelyen használt cookie-k típusait, így eldöntheti, hogy megtartja-e őket, törli a már meglévőket, vagy mindet letiltja.

Milyen típusú cookie-k találhatók az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. webhelyein?

A cookie-k lehetnek a munkafolyamat idején érvényes, vagy állandó cookie-k és megkülönböztetjük az első féltől, illetve a harmadik féltől származó cookie-kat. Az alábbiakban elmagyarázzuk, mit is jelentenek ezek a kifejezések, hogy jobban megérthesse az általunk használt cookie- kat, illetve azt, hogy miért használjuk őket.

A böngészési munkamenet idején érvényes cookie-k

A böngészési munkamenet idején érvényes cookie-k lehetővé teszik, hogy egy honlapra tett látogatása során Ön felismerhető legyen és így bármely oldalváltoztatást, vagy kiválasztást a böngésző megjegyezhessen oldalról oldalra. Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy egy honlap számos oldalán gyorsan és könnyedén haladhasson végig anélkül, hogy minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie. A böngészési munkamenet idején érvényes cookie-k ideiglenesek és lejárnak, amint bezárja a böngészőjét, vagy amikor kilép a honlapról.

Állandó cookie-k:

Az állandó cookie-k olyan cookie-k, amelyek egy adott ideig „állandóak” maradnak a számítógépén, miután lejárt a böngészési folyamat, ezért lehetővé teszik a felhasználók preferenciáinak, vagy műveleteinek a felidézését a honlapra tett későbbi látogatás során is.

A honlap üzemeltetőjétől származó cookie-k:

Ezek a böngészett honlap üzemeltetőjétől, honlapjáról érkező cookie-k.

A harmadik fél cookie-jai:

A cookie-k lehetnek még saját (belső) vagy harmadik féltől származó (külső) cookie-k. A belső cookie-kat az Ön által felkeresett Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. webhely, míg a külső cookie-kat valaki más állítja be. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., kizárólag olyan külső cookie-k elhelyezését engedélyezi, melyeket előzetesen jóváhagyott.

A Google Analytics (a Google ingyenes statisztikai programja) fájljai az oldal monitorozásához szükségesek, valamint információszerzésre szolgálnak az oldal felhasználásának módjáról. Ezeket az információkat statisztikák készítésére és a portál további fejlesztésére használjuk. A Google Analytics fájljai az információkat anonim formában tárolják, úgy, mint az oldalt látogatók száma, vagy a megtekintett aloldalak. Ezek a fájlok a Google Analytics által kerülnek beállításra. További információ eléréséhez látogassa meg a következő oldalt: http://www.google.com/analytics. A Google Analytics által végzett követés minden oldalon történő letiltásához látogassa meg a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalt.

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. által alkalmazott cookie- k felsorolását az az alábbi táblázat tartalmazza:

Cookie típusa Forrás Cél Lejárat Hogyan lehet letiltani ?
Alapvető cookie:

Cookie neve: SESSID_hash

backend Ez a cookie tárolja, a munkamenet azonosítóját. A cookie értéke egy hash kulcs.  

Az ilyen célból beállított cookie a munkamenet végén lejár.

A cookie-kat a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le.
Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe.
_ga analytics.js Used to distinguish users. 2 years A cookie-kat a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le.
Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe.
_gat analytics.js Used to throttle request rate. 10 minutes A cookie-kat a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le.
Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe.
cookiepolicy inline Ez a cookie tárolja, ha elfogadta a Cookie-k kezelésének irányelvét. A cookie értéke 1-es. 2 év A cookie-kat a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le.
Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe.

 

A cookie-k jóváhagyása

Számítógépén, telefonján vagy táblagépén kizárólag az Ön hozzájárulása esetén helyezünk el cookie-kat. Ezt a hozzájárulást a cookie-kra vonatkozó előugró ablak „Elfogadom” gombjára kattintással tudja megadni. Amennyiben nem szeretné a honlapunkhoz kapcsolt cookie-k elhelyezését számítógépén, telefonján vagy táblagépén, a webhely nagy valószínűséggel nem fog megfelelően működni. Abban az esetben is, ha kezdetben hozzájárul a cookie-k használatához, bármikor dönthet úgy, hogy letiltja és törli a cookie-kat az internetes böngészője beállításaiban. Azonban felhívjuk a figyelmét, hogy a cookie-k használata nélkül nem fog tudni hozzáférni sok olyan funkcióhoz, amely megkönnyíti a böngészés élményét, illetve előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásaink nem működnek megfelelően.

Cookie-k beállítása és törlése

Ha úgy dönt, hogy inkább mellőzi a cookie-k használatát, törölje ki őket a böngészője cookie-mappájából. A böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy blokkolja a cookie-kat, vagy figyelmeztető üzenetet jelenítsen meg egy-egy cookie tárolása előtt. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. Ha további kérdései merülnek fel, javasoljuk az ‘All About Cookies’ webhely meglátogatását: http://www.allaboutcookies.org

A más webhelyekre mutató hivatkozások

Ez a webhely más webhelyekre mutató linkeket vagy hivatkozásokat tartalmazhat. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a más webhelyek cookie-jaiért/nyomon követésre szolgáló technológiai megoldásaiért nem vállalunk felelősséget, és cookie-król szóló jelen irányelvek az ilyen webhelyekre nem vonatkoznak.

A cookie-kal kapcsolatos irányelvek módosítása

Ha jelen irányelv változik, akkor a módosított irányelvet külön értesítés nélkül ezen a webhelyen tesszük közzé. A cookie-kkal kapcsolatos irányelv utolsó frissítésének időpontja: 2017. augusztus.

Kapcsolódó dokumentumok:

Adattulajdonos jogérvényesítési kérelem

Adatvédelemmel kapcsolatos esemény bejelentő

Meghatalmazás

 

Biztonsági tanúsítványunkat a RapidSSL – Geotrust bocsátotta ki.

 

Kapcsolat

Hívjon minket!

Telefonszám: +36 1 477 4877

Hétfő: 8:00-20:00-ig

Kedd, szerda, csütörtök: 9:00-17:00-ig

Péntek: 9:00-15:00-ig

Írjon nekünk!

premium.ugyfel@aegon.hu

Látogasson el hozzánk!

1097 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 12-14. (Lurdy Ház) 3. emelet

 

 

Üzenet küldése és egyéb elérhetőségek »

Az oldal kizárólag tájékoztatásra szolgál, nem minősül ajánlatnak, illetve felhívásnak befektetésre vagy biztosításkötésre. Jelen tájékoztató nem tartalmazza a részletes feltételeket, mentesüléseket, kizárásokat, illetve az adott termék részletes tájékoztatóját. Mielőtt bármilyen ajánlatot aláírna, kérjük, tanulmányozza át az általános és különös feltételeket, a költségfüggelékeket.
Amennyiben több információt szeretne kapni a termékekről, szolgáltatásokról kérjük, keresse bizalommal prémium tanácsadóinkat, vagy írjon a premium.ugyfel@aegon.hu e-mail címre.