Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapítói határozata

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261; a “Társaság”) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. § (1) g), h) és i) pontjaiban foglaltaknak megfelelően bejelenti, hogy 2016. május 2. napján, valamint 2016. május 20. napján a Tulajdonos az alábbi határozatokat hozta:

1/2016-05-02. sz. határozat

Az egyedüli tag (részvényes) megállapítja, hogy a Társaság 2016. április 1. napján a 6720 Szeged, Dugonics tér 11. sz. alatti fióktelepén, 2016. május 1. napján a 4025 Debrecen, Simonffy u. 25. és a 7622 Pécs, Bajcsy-Zs. u. 9. sz. alatti fióktelepein megszűntette gazdasági működését, erre való tekintettel a Társaság fióktelepei közül ezen fióktelepeket törölni rendeli.

Az egyedüli tag (részvényes) az Alapító Okirat 2.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság fióktelepe:        3527 Miskolc, Bajcsy – Zsilinszky utca 2-4.”

Fenti módosítás a Cégbíróságon is bejegyzésre került.

2/2016-05-02. sz. határozat

Az egyedüli tag (részvényes) az Alapító Okirat 10.1. pontjának 8. bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„Az Igazgatóság tagjai felett a munkáltatói jogokat, amennyiben az Igazgatóság tagja munkaviszony keretében látja el tisztségét, az egyedüli tag (részvényes) gyakorolja. A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlását az adott területért felelős vezérigazgató látja el (a Részvény Üzletág esetében az elnök-vezérigazgató). A belső ellenőrök felett a munkáltatói jogokat az Igazgatóság elnöke látja el a Felügyelőbizottság egyetértésével.”

3/2016-05-02. sz. határozat

Az egyedüli tag (részvényes) a Szervezeti –és Működési Szabályzat rendelkezéseit akként módosítja, hogy a 2.2. pontjában a fióktelep módosítást átvezetni rendeli, a 2.5. és 3.2. pontoknak a 2/2016-05-02. sz. tagi határozattal érintett rendelkezéseit a 2/2016-05-02. sz. tagi határozatban foglaltak szerint módosítja, továbbá az SZMSZ mellékletét képező „Szervezeti Ábra” mellékletet hatályon kívül helyezi, és helyette új „Szerkezeti Ábra” mellékletet illeszt be.

6/2016 (05. 20.) sz. határozat

  1. Az Alapító az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság javaslata, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló jelentése alapján, elfogadja a Társaság vezérigazgatójának a Társaság 2015. évi tevékenységéről szóló éves beszámolóját és a társaság mérlegét, amelynek
  • mérlegfőösszegét: 5.007.455.000.- HUF
  • adózott eredményét: 2.479.605.000,- HUF

összeggel hagyja jóvá.

  1. Az alapító az egyedüli részvényesnek fizetendő osztalék mértékét 2.500.000.000,- HUF-ban határozza meg.

Budapest, 2016. május 30.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.