Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)

Fejlődő piaci részvények

Az alapról:

Az eszközalap kizárólag az Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési
eszköz nem szerepel.
Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: feltörekvő piaci ESG részvények.
Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).
Az eszközalap célja, hogy profitáljon a feltörekvő országok gazdasági növekedéséből.
Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan magas hozam elérése érdekében magas kockázatot hajlandóak vállalni.

Javasolt minimális befektetési idő:

4 év

Kockázati besorolás/Várható hozam

Az Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap befektetési politikája:

A cél teljesülését az alap alapvetően egyedi részvénybefektetéseken keresztül valósítja meg, mindazonáltal kollektív befektetési instrumentumokat is tarthat,
amennyiben ez a portfolió hatékony kezelése szempontjából indokolt. Ezek elsősorban tőzsdén forgalmazott ETF-ek, bankbetét, számlapénz, repóügylet,
állampapírok, származtatott ügyletek fedezeti célból illetve nyíltvégű, nyilvános befektetési alapok lehetnek. A részvénykiválasztás során az Alap különös
figyelmet fordít az egyedi vállalatok ESG (environmental, social, governance) szempontok szerinti megfelelésének, így a pénzügyi tényezők elemzése mellett
a portfólió menedzserek a környezeti,társadalmi és vállalatirányítási faktorokat is figyelembe veszik a befektetési döntési folyamatban. Az Alapkezelő olyan
portfólió kialakítására törekszik, amelyben a vállalatok ESG kritériumok mérésére szolgáló mutatóinak átlaga a benchmark index aggregált mutatójánál
kedvezőbb, vagyis a működésük során a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási felelősségvállalásuk fejlettebb. A környezeti kritérium azokat az elemeket
tartalmazza, amelyek során egy vállalat a környezettel érintkezik. Ezeken felül más különleges célt az Alap nem fogalmaz meg. Ide tartozik például egy
vállalat energiafelhasználása, hulladékkezelése, szennyezőanyag-kibocsátása, illetve a természeti erőforrások megőrzése is. A társadalmi kritériumok közé
tartoznak mindazok a kapcsolatok, amelyeket egy vállalat a külső partnerekkel, ügyfelekkel és belső munkavállalókkal szemben ápol. A vállaltirányítási
kritériumok azok a jogi tényezők, amelyek egy vállalat megbízható működését érintik.

Az alap referenciaindexe az MSCI Emerging Net Total Return USD Index.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, koncentrációs kockázat, származtatott
ügyletek kockázata, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag
befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó
visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési
alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.