OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF)

Fejlődő piaci részvények

Az alapról:

Az eszközalap kizárólag az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési
eszköz nem szerepel.
Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: magyar részvények.
Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).
Az eszközalap indexkövető eszközalap, célja, hogy a BUX Index teljesítményét hűen kövesse, minél jobban megközelítse annak hozamát.
Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan magas hozam elérése érdekében magas kockázatot hajlandóak vállalni.

Javasolt minimális befektetési idő:

5 év

Kockázati besorolás/Várható hozam

Az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap befektetési politikája:

Az Alapkezelő az Alapra terhelendő díjak, valamint a tranzakciós költségek szintjének alacsonyan tartására törekszik. A befektetés tárgyát képező, figyelembe
vehető pénzügyi eszközök fő kategóriái: állampapírok (magyar vagy külföldi állam, a Magyar Nemzeti Bank, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió
más tagállamának jegybankja által kibocsátott értékpapír), bankbetétek, repó és fordított repó ügyletek, jelzáloglevelek, egyéb hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok (egyéb szervezetek, pl. gazdasági társaságok, hitelintézetek, önkormányzatok, egyéb intézmények által kibocsátott értékpapírok), pénzpiaci
eszközök, részvények, BUX Indexre, illetve az indexkosárban szereplő értékpapírokra szóló származtatott. Az Alapot kockázatvállaló ügyfeleinknek ajánljuk,
hosszú távú pénzügyi célok megvalósításához, több elemű befektetési portfolió részeként.

Az alap referenciaindexe a BUX Index.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat,
partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag
befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó
visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési
alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.