Fidelity Global Multi Asset Income Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF)

Vegyes alapok

Az alapról:

Az eszközalap kizárólag a Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési
eszköz nem szerepel.
Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: nem értelmezhető.
Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).
Az eszközalap célja, hogy közép- és hosszú távon tőkenövekedést és jövedelmet biztosítson.
Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan közepes hozam elérése érdekében közepes kockázatot hajlandóak vállalni.

Javasolt minimális befektetési idő:

2 év

Kockázati besorolás/Várható hozam

A Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund befektetési politikája:

Az Alap piacok széles körét veszi igénybe világszerte a befektetéseihez, amelyek lehetnek: befektetésre ajánlott, magas hozamú és feltörekvő piaci kötvények
és vállalati részvények. Az Alap befektethet államkötvényekbe, vállalati kötvényekbe és más szervezetek által kibocsátott kötvényekbe. Az alap fő földrajzi
térségein, piaci szektorain, iparágain és eszközosztályain kívül is szabadon befektethet. Mivel az Alap befektetései globálisak, ezért feltörekvő piacnak
minősülő piacokon is befektethet. Az Alap eszközeinek legfeljebb 50%-át állampapírokba fektetheti be globálisan, ezen kívül kevesebb, mint 30% erejéig
tarthat infrastrukturával kapcsolatos értékpapírokat és ingatlan jellegű befektetéseket (REIT). Nomál piaci körülmények között az Alap eszközeinek legfeljebb
100%-át tarthatja globálisan befektetésre ajánlott minősítésű kötvényekben, legfeljebb 50%-át feltörekvő piaci kötvényekben, legfeljebb 50%-át vállalati
részvényekben globálisan és legfeljebb 60%-át magas hozamú kötvényekben. Az Alap deviza fedezést használ annak érdekében, hogy jelentősen csökkentse
a kedvezőtlen devizaárfolyam-változásokból adódó veszteségeket. Az Alap deviza look-through fedezést alkalmaz annak érdekében, hogy értékpapír szinten
az Alap referencia devizanemére fedezze a devizaárfolyam-kockázatot. Az eszközökbe közvetlenül is befektethet, vagy közvetetten szerezhet kitettséget más
megfelelő eszközökkel, köztük például származékos eszközökkel. Származékos eszközöket használhat fel annak érdekében, hogy csökkentse a kockázatot
vagy a költségeket, illetve hogy – többek között például befektetési célból – tőkeáttételt képezzen az alap kockázati profiljának megfelelően. Az Alap
aktívan kezelt és nincs referenciaindexe. Az alap jövedelmének legfőbb forrása a vállalati részvények után kapott osztalék és a kötvények után kapott kamat.

A portfóliókezelési stratégia oly módon járul hozzá a befektetésen elért hozam növeléséhez, hogy az Alap piacok széles körét veszi igénybe világszerte a
befektetéseihez, amelyek lehetnek: befektetésre ajánlott, magas hozamú és feltörekvő piaci kötvények és vállalati részvények

Az alapnak nincs referenciaindexe.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat,
partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag
befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó
visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési
alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.